دوشنبه, 06 مرداد 1393

forum-oloompezeshki  shop-oloompezeshki

entekhab-daneshgah

azmoon-mordad

 

residency-assistance-testتاریخ دقیق برگزاری آزمون دستیاری پزشکی در تاریخ 11 اردیبهشت سال 93 تعیین شده است. پیش از این قرار بود آزمون دستیاری پزشکی، در هشتم اسفند سال 92 برگزار شود به 11 اردیبهشت ماه 1393 موکول شد. دکتر سیدامیرمحسن ضیایی معاون آموزشی وزارت بهداشت پیش از این یادآور شده بود: بهترین زمانی که برای برگزاری آزمون دستیاری پزشکی در سال های متمادی در نظر گرفته شده، اردیبهشت ماه است که اکنون نیز اردیبهشت ماه را برای برگزاری آزمون دستیاری دوره چهل و یکم در نظر گرفته ایم.