logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

سایت علوم پزشکی(92/6/20): والدین هنگام خرید کیف مدرسه برای دانش آموزان باید توجه داشته باشند که حتما کوله پشتی دوبنده دارای بندهای عریض  تهیه و انتخاب شود تا بتوان از فشار زیادی که روی شانه های کودک وارد می شود،به صورت چشم گیری کاست. اگر وزن کودک ٢٣ کیلوگرم است، کیف و وسایل داخل آن باید وزنی کمتر از 5/2 تا ٣ کیلوگرم داشته باشد.کفش دانش آموزان باید راحت و اندازه پای آنها باشد. همچنین به یاد داشته باشید کفش هایی که کفی نرم و نازکی دارند، مناسب نیستند؛ این موضوع به خصوص در شرایطی که کودک برای رسیدن به مدرسه مسیر ناهمواری را طی می کند،اهمیت ویژه ای دارد.برخی از خانواده ها  کفشی بزرگ تر از سایز اصلی برای کودک خود تهیه می کنند تا بتواند مدتها مورد استفاده قرار دهد . این امر بر سلامت پای کودکان تاثیر گذاشته و به آن لطمه می زند و به هیچوجه صحیح نیست.