logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

moshavere dar mamaee arsad 95کلید واژه : آزمون ارشد مشاوره در مامایی بارداری و زایمان )3( Obstetric Williams ) مایلز)فصل های 51 و 51 و 72 و 72 Cunningham & … مترجم دكتر بهرام قاضي جهاني – آخرین چاپ بيماریهای زنان )3( Novak Gynecology آخرین چاپ روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی )2( -5 خلاصه روانپزشکي كاپلان وسادوک – آخرین ویرایش )فصل های : اصول ارتباطي پزشک وبیمار – رشد انسان در طول دوره حیات – تمایلات جنسي انسان – طبقه بندی اختلالات روانپزشکي – اختلال هویت جنسي – روانپزشکي و طب تولید مثل( -7 نواک)فصل های اختلالات جنسي – مشکلات شایع روانپزشکي( ) نوزادان و مراقبتهای مربوطه ) 2 Nelson Text book of Pediatrics Behrman آخرین چاپ بهداشت , تغذیه مادر و کودك , تنظيم خانواده )3( بخش تنظیم خانواده و مراقبت های دوران بارداری و بعد از زایمان Obstetric Williamsآزمون ارشد مشاوره در مامایی  بخش تنظیم خانواده هورمون شناسي بالیني درسنامه طب پیشگیری و پزشکي ) اجتماعي ) جلد 7 – فصل 7 و 3 و 4 و 1 دستورالعمل های شیر مادر – واكسیناسیون - دستورالعمل های مربوط به مراقبت های دوران بارداری اصول و كلیات خدمات بهداشتي نوزادان نلسون Nelson text book of pediatrics فصل رشد و نموكودک Cunningham & … اسپیروف – مترجم فرهاد حجت خواه- 5321 مترجم دكتر حسین شجاعي تهراني منتشره وزارت بهداشت دكتر شجاعي تهراني نلسون آخرین چاپ مدارك مجاز برای شرکت در آزمون كارشناسي مامایي آزمون ارشد مشاوره در مامایی