logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

دروس امتحانی

ضریب

بارداری و زایمان و بیماریهای زنان

3

روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی

2

نوزادان ومراقبت های مربوطه

2

بهداشت و تغذیه ، مادر و کودک و تنظیم خانواده

3

زبان عمومی

2