logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

03069.JPG

تمام وقت شدن 70 درصد پزشکان بخش دولتی

افزایش حدود دو برابری تعرفه های پزشکی موجب افزایش استقبال پزشکان جهت کار تمام وقت در بیمارستانهای دولتی.

با افزایش حقوق پزشکان متخصص، اکنون در مناطق محروم 100 درصد پزشکان متخصص تمام وقت در بخش دولتی مشغول کار می باشند.

قبل از اجرای این طرح، یک سوم پزشکان هیئت علمی و 10درصد پزشکان درمانی تمام وقت در بخش دولتی بودند اما با اجرای این طرح بیش از 50 درصد پزشکان هیئت علمی 70 درصد پزشکان متخصص درمانی تمام وقت در بخش دولتی فعالیت می کنند.