پنج شنبه, 02 مرداد 1393

forum-oloompezeshki  shop-oloompezeshki

entekhab-daneshgah

azmoon-mordad

 

نفرات برتر آزمونها

نمایش # 
عنوان
مصاحبه با رتبه 4 آزمون ارشد روانشناسی بالینی 92
مصاحبه با رتبه 2 آزمون ارشد بیوشیمی بالینی 92
مصاحبه با رتبه 3 آزمون ارشد مهندسی بهداشت محیط 92
مصاحبه با رتبه 1 ایمنی شناسی آزمون ارشد سال 92
مصاحبه با رتبه 2 ام آر آی آزمون ارشد سال 92
مصاحبه با رتبه 12 اپیدمیولوژی آزمون ارشد وزارت بهداشت 91-90
مصاحبه با رتبه 1 اپیدمیولوژی آزمون ارشد وزارت بهداشت 91-90
مصاحبه با رتبه 3 زیست شناسی گرایشهای ژنتیک و سلولی و مولکولی وزارت علوم 90
مصاحبه با رتبه 1 علوم تشریحی آزمون ارشد وزارت بهداشت 91-90
مصاحبه با رتبه 1 انگل شناسی آزمون اذشد وزارت بهداشت 91 - 90
مصاحبه با رتبه 2 پرستاری سالمندی آزمون ارشد وزارت بهداشت سال 91-90
مصاحبه با رتبه 1 مهندسي بهداشت محيط آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت سال 90-89
مصاحبه با رتبه 2 علوم تشريح (آناتومي) آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 90 - 89
مصاحبه با رتبه 1 فيزيك پزشكي آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت سال 90-89
مصاحبه با رتبه 1 پرستاري و مراقبتهاي ويژه آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت سال 90-89
مصاحبه با رتبه 1 ایمنی شناسی آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت سال 90-89
مصاحبه با رتبه 1 آموزش بهداشت آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت سال 90-89
مصاحبه با رتبه 2 علوم تغذیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 90 - 89
مصاحبه با رتبه 3 پرستاری مراقبتهای ویژه آزمون ارشد وزارت بهداشت 89 - 88
مصاحبه با رتبه 1 زیست فناوری پزشکی آزمون ارشد وزارت بهداشت 88-89
مصاحبه با رتبه 1 ایمنی شناسی آزمون ارشد وزارت بهداشت 88-89
مصاحبه با رتبه2 مامایی وزارت بهداشت سال 87-88
مصاحبه با رتبه 1 هماتولوژی وزارت بهداشت سال 87-88
مصاحبه با رتبه3 ژنتیک انسانی وزارت بهداشت سال 87-88
مصاحبه با رتبه 2 فیزیولوژی وزارت بهداشت سال 87-88