جستجو در سایت:

                  

سایت علوم پزشکی(92/7/11): نوزدﻫﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن زبان وزارت بهداشت (MHLE)در دو حوزه تهران و شیراز برگزار می شود.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻮزه ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، آزﻣﻮن در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز هم برﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در آزﻣﻮن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کرده اند و ﺑﺮﺧﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را اﺷﺘﺒﺎه واردﻛﺮده اﻧﺪ، ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ تا جمعه 12 مهرماه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد اﻗﺪام کنند. زﻣﻮن زبان عمومی وزارت بهداشت ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ 18 مهرماه در دو حوزه ﺗﻬﺮان و ﺷﻴﺮاز ﺑﺮﮔﺰار می شود. ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰاري و ﻧﺸﺎﻧﻲ دﻗﻴﻖ ﺣﻮزهﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﺮ روي ﻛﺎرت ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ درج می شود.

ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آزمون از ﺳﺎﻋﺖ 18:00 روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 23 مهرماه از طرﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ مرکز سنجش ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ است.

 azmoon site

 

 

ورود کاربران

به جمع خانواده بزرگ علوم پزشكي خوش آمديد

افراد انلاين

ما 81 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top