جستجو در سایت:

                  

کارنامه رتبه 9 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه 90

سال تحصیلی

90

رشته امتحانی

پرستاری مراقبتهای ویژه

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

287

رتبه در سهمیه

9

درصد پاسخ صحیح در هر درس

1-    بهداشت روان%73

2-    پرستاری مراقبتهای ویژه%69

3-    زبان عمومی%50

4-    پرستاری داخلی جراحی%57

نتیجه نهایی

قبول  تهران

کارنامه رتبه 14 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه90

سال تحصیلی

90

رشته امتحانی

پرستاری مراقبتهای ویژه

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

282

رتبه در سهمیه

14

درصد پاسخ صحیح در هر درس

1-    بهداشت روان%91

2-    پرستاری مراقبتهای ویژه%61

3-    زبان عمومی%61

4-    پرستاری داخلی جراحی%52

نتیجه نهایی

قبول  تهران

کارنامه رتبه 27 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه 90

سال تحصیلی

90

رشته امتحانی

پرستاری مراقبتهای ویژه

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

273

رتبه در سهمیه

27

درصد پاسخ صحیح در هر درس

1-    پرستاری مراقبتهای ویژه%64

2-    پرستاری داخلی جراحی%66

3-    بهداشت روان%66

4-    زبان%42

نتیجه نهایی

قبول تهران

کارنامه رتبه 33 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه 90

سال تحصیلی

90

رشته امتحانی

پرستاری مراقبتهای ویژه

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

270

رتبه در سهمیه

33

درصد پاسخ صحیح در هر درس

1-    پرستاری مراقبتهای ویژه%60

2-    پرستاری داخلی جراحی%62

3-    بهداشت روان%75

4-    زبان%48

نتیجه نهایی

قبول زنجان

کارنامه رتبه 292 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه 90

سال تحصیلی

90

رشته امتحانی

پرستاری مراقبتهای ویژه

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

224

رتبه در سهمیه

292

درصد پاسخ صحیح در هر درس

 1-    بهداشت روان%77

2-    پرستاری مراقبتهای ویژه%46

3-    زبان%30

4-    پرستاری داخلی جراحی%63

نتیجه نهایی

قبول بقیه الله(عج)

Go to top