logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

virus-virologyدانشگاه های پذیرنده ارشد و دکتری ویروس شناسی در کشور تا سال 93 شامل دانشگاه ها و مراکز زیر می باشد. لازم بذکر است در بین دانشگاه های نامبرده بعضی از آنها فقط مقطع کارشناسی ارشد برگزار می کنند که با نام MSc مشخص شده است.

دانشگاه علوم پزشکی ایران (وزارت بهداشت)، دانشکده پزشکی، MSc - PhD

دانشگاه علوم پزشکی اهواز (وزارت بهداشت)، دانشکده پزشکی، MSc - PhD

دانشگاه علوم پزشکی تهران (وزارت بهداشت)، دانشکده  بهداشت، MSPH- PhD

دانشگاه علوم پزشکی شیراز (وزارت بهداشت)، دانشکده پزشکی، MSc

دانشگاه علوم پزشکی کرمان (وزارت بهداشت)، دانشکده پزشکی، MSc

دانشگاه علوم پزشکی گرگان (وزارت بهداشت)، دانشکده پزشکی، MSc

دانشگاه علوم پزشکی مشهد (وزارت بهداشت)، دانشکده پزشکی، MSc

دانشگاه تربیت مدرس (وزارت علوم)، دانشکده پزشکی، MSc - PhD

موسسه تحقیقات، واکسن و سرم سازی رازی (وزارت جهاد كشاورزي)، MSc

بانک کتاب علوم پزشکی