جمعه, 03 مرداد 1393

forum-oloompezeshki  shop-oloompezeshki

entekhab-daneshgah

azmoon-mordad

 

 
كارنامه رتبه 3 ژنتيك انساني آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 89-88
 
نام  
نام خانوادگي  
نام پدر  
شماره شناسنامه  
رشته امتحاني ژنتيك انساني
سهميه امتحاني ازاد
نمره 332.75
رتبه در سهميه 3
نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد 260.75
درصد پاسخ به دروس امتحاني
درس اول 80.00
درس دوم 76.67
درس سوم 58.89
درس چهارم 74.17
درس پنجم 0.00
درس ششم 0.00
درس هفتم 0.00
درس هشتم 0.00
درس نهم 0.00
نتيجه نهايي قبول
دروس امتحاني ژنتيك -بيوشيمي -زيست شناسي سلولي ومولكولي -زبان عمومي -
  1
 
 

30-tir-baste-azmoon