جستجو در سایت:

                  

کارنامه رتبه 2 کارشناسی ارشد پرستاری90

سال تحصیلی

90

رشته امتحانی

پرستاری

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

271

رتبه در سهمیه

2

درصد پاسخ صحیح در هر درس

1-    پرستاری داخلی%60

2-    پرستاری کودکان%46

3-    روان پرستاری%75

4-    پرستاری بهداشت و جامعه%68

5-    پرستاری بهداشت مادران و نوزادان%66

6-    زبان%75

نتیجه نهایی

قبول  تهران

کارنامه رتبه 13 کارشناسی ارشد پرستاری

سال تحصیلی

90

رشته امتحانی

پرستاری

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

249

رتبه در سهمیه

13

درصد پاسخ صحیح در هر درس

1-    پرستاری کودکان%31

2-    پرستاری داخلی جراحی%43

3-    پرستاری بهداشت و جامعه%88

4-    زبان عمومی%73

5-    روان پرستاری%76

6-    پرستاری بهداشت مادران و نوزادان%58

نتیجه نهایی

قبول  تهران

کارنامه رتبه30 کارشناسی ارشد پرستاری

سال تحصیلی

90

رشته امتحانی

پرستاری

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

238

رتبه در سهمیه

30

درصد پاسخ صحیح در هر درس

1-    پرستاری کودکان%23

2-    پرستاری داخلی جراحی%59

3-    پرستاری بهداشت و جامعه%83

4-    زبان عمومی%44

5-    روان پرستاری%78

6-    پرستاری بهداشت مادران و نوزادان%50

نتیجه نهایی

قبول  تهران

کارنامه رتبه 59 کارشناسی ارشد پرستاری

سال تحصیلی

90

رشته امتحانی

پرستاری

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

227

رتبه در سهمیه

59

درصد پاسخ صحیح در هر درس

1-    پرستاری کودکان%32

2-    پرستاری داخلی جراحی%40

3-    پرستاری بهداشت و جامعه%70

4-    زبان عمومی%53

5-    روان پرستاری%76

6-    پرستاری بهداشت مادران و نوزادان%73

نتیجه نهایی

قبول شیراز

کارنامه رتبه67 کارشناسی ارشد پرستاری

سال تحصیلی

90

رشته امتحانی

پرستاری

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

225

رتبه در سهمیه

67

درصد پاسخ صحیح در هر درس

1-    پرستاری کودکان%45

2-    پرستاری داخلی جراحی%25

3-    پرستاری بهداشت و جامعه%73

4-    زبان عمومی%75

5-    روان پرستاری%61

6-    پرستاری بهداشت مادران و نوزادان%49

نتیجه نهایی

قبول اصفهان

کارنامه رتبه 92 کارشناسی ارشد پرستاری90

سال تحصیلی

90

رشته امتحانی

پرستاری

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

219

رتبه در سهمیه

91

درصد پاسخ صحیح در هر درس

1-    پرستاری داخلی%42

2-    پرستاری کودکان%45

3-    روان پرستاری%70

4-    پرستاری بهداشت و جامعه%31

5-    پرستاری بهداشت مادران و نوزادان%73

6-    زبان%60

نتیجه نهایی

قبول  تبریز

کارنامه رتبه 146 کارشناسی ارشد پرستاری

سال تحصیلی

90

رشته امتحانی

پرستاری

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

211

رتبه در سهمیه

145

درصد پاسخ صحیح در هر درس

1-    پرستاری کودکان%25

2-    پرستاری داخلی جراحی%49

3-    پرستاری بهداشت و جامعه%65

4-    زبان عمومی%45

5-    روان پرستاری%55

6-    پرستاری بهداشت مادران و نوزادان%63

نتیجه نهایی

قبول علوم بهزیستی و توانبخشی

Go to top